Kushtet e shitjes

Kushtet e shitjes

NENI 1 - PËRKUFIZIMET

Në këto kushte të përgjithshme të shitjes ("Kushtet e Përgjithshme"), termat që nuk përcaktohen ndryshe do të kenë kuptimin që u atribuohet më poshtë:

 • "Klient" do të thotë çdo person, pavarësisht nëse ai ka përfunduar ose jo procedurën e regjistrimit, i cili shfleton Faqen, duke përfshirë këdo që vepron si Klient Vizitor ose Klient i Regjistruar, pavarësisht nëse ai është Klient Konsumator apo Klient Profesional.
 • "Klient konsumator" nënkupton personin fizik që vepron për qëllime që nuk kanë lidhje me ndonjë veprimtari sipërmarrëse, tregtare, artizanale ose profesionale të kryer, siç përcaktohet në nenin 3, Lt. a), të Kodit të Konsumatorit.
 • “Klient profesionist” nënkupton personin fizik ose juridik që vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tij afariste, tregtare, artizanale ose profesionale ose ndërmjetësi i tij, siç përcaktohet në nenin 3, Lt. c), të Kodit të Konsumatorit.
 • "Klient i regjistruar" do të thotë përdoruesi që ka përfunduar me sukses procedurën e regjistrimit në Faqe, i cili ka zgjedhur pseudonimin dhe fjalëkalimin e tij/saj për të hyrë, ndër të tjera, në seksionin special të rezervuar për klientët e regjistruar. Klienti i regjistruar ka të drejtë të shfletojë Faqen dhe të përdorë të gjitha Shërbimet e disponueshme herë pas here në sit.
 • "Klient Vizitor" do të thotë përdoruesi që ka të drejtë të shfletojë Faqen, të përdorë funksionet e vëna në dispozicion të të gjithë klientëve, pa pasur nevojë të regjistrohet në sit dhe pa qenë në gjendje, rrjedhimisht, të përdorë Shërbimet.
 • “Kodi i Konsumatorit” nënkupton Dekretin Legjislativ të datës 6 shtator 2005, nr. 206 dhe ndryshimet pasuese.
 • "Përmbajtje" nënkupton të gjitha informacionet, videot, imazhet, tingujt, muzikën, fotografitë, programet kompjuterike, gazetat (që përmbajnë informacione të dobishme që synojnë përdorimin e Shërbimit dhe për rrjedhojë një pjesë integrale e tij), animacionet, bazat e të dhënave, dizajni dhe përmbajtjet, markat, logot, zgjidhjet teknike të miratuara, krijimet grafike, pamjen dhe ndjesinë, strukturën dhe çdo pjesë tjetër të ndërtuar ose që do të ndërtohet, e regjistruar ose jo, e mbuluar ose jo nga e drejta e autorit ose e mbrojtur ligjërisht, e publikuar në sit ose në ndonjë material tjetër (në çdo forma) ose shërbimi që vihet në dispozicion nëpërmjet Faqes ose nga Prato Erboso Srl për klientët, duke përfshirë fletët e informacionit në lidhje me Produktet ose Shërbimet, imazhet ose përshkrimet në lidhje me një Produkte ose Shërbime, si dhe markat tregtare ose logot e palëve të treta që janë prodhues ose furnizuesit e Produkteve ose Shërbimeve.
 • "Kontratë" nënkupton, së bashku, këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes (duke përfshirë çdo dokument të përmendur në këto Kushte të Përgjithshme), çdo kusht shtesë të publikuar në sit, rregullat shtesë, direktivat, kodet e sjelljes dhe/ose udhëzimet në kartat individuale Produktet ose, në çdo rast, të publikuar në sit, si dhe çdo formular regjistrimi ose urdhër blerje të lëshuar nga Klienti dhe të pranuar nga Prato Erboso Srl
 • “Ditë pune” nënkupton çdo ditë kalendarike me përjashtim të të shtunave, të dielave dhe festave publike.
 • "Prato Erboso Shop" do të thotë dyqani i shitjeve online, i publikuar në sit, i quajtur "Prato Erboso Shop" dhe i menaxhuar nga Prato Erboso Srl.
 • "Urdhër blerjeje" nënkupton porosinë për blerjen e një ose më shumë Produkteve dhe/ose Shërbimeve të treguara në Faqe si "të disponueshme" të lëshuara nga Klienti në përputhje me procedurën e blerjes të përmendur në Nenin 4 më poshtë.
 • "Urdhri i përzier" do të thotë propozimi i blerjes i lëshuar nga Klienti, në lidhje me dy ose më shumë Produkte, prej të cilave të paktën njëri tregohet në fletën përkatëse të informacionit si "i disponueshëm", dhe të paktën një tjetër si "i porositur pas kontrollit të disponueshmërisë".
 • "Propozim blerjeje" nënkupton propozimin në lidhje me (i) blerjen e një ose më shumë Produkteve dhe/ose Shërbimeve të treguara në sit si "të porositur pas kontrollit të disponueshmërisë" ose (ii) një porosi të përzier, dërguar nga klienti në përputhje me procedurën e blerjes referuar në nenin 4 më poshtë.
 • "Produkt" nënkupton çdo produkt të ofruar për shitje në faqen e internetit www.pratoerboso.com. "Pika e Shitjes së Dyqanit Prato Erboso" do të thotë pika e shitjes "Prato Erboso Shop" e menaxhuar drejtpërdrejt nga Prato Erboso Srl, ku një Klient mund të mbledhë dhe të paguajë për Produktet e blera/rezervuara përmes Faqes.
 • "Pikë shitjeje e lidhur Prato Erboso Shop" do të thotë një pikë shitje e lidhur me Prato Erboso Srl nën shenjën e "Prato Erboso Shop", që do të thotë një pikë shitje që nuk menaxhohet nga Prato Erboso Srl por nga palë të treta (siç identifikohet më mirë në seksioni "Dyqanet e lidhura"), ku një Klient mund të vazhdojë me mbledhjen dhe pagesën e Produkteve të blera/rezervuara përmes Faqes.
 • "Shërbim" do të thotë çdo shërbim i vënë në dispozicion në faqen e internetit www.pratoerboso.com, duke përfshirë - pa kufizim - shërbimet e ofruara nga Prato Erboso Srl me kërkesë të Klientit dhe të lidhura me shitjen e Produkteve, të tilla si - si shembull vetëm - shërbimi i transportit, shërbimi i transportit deri në dysheme, shërbimi i instalimit dhe shërbimi i grumbullimit të dorës së dytë (WEEE). Prato Erboso Srl është kompania e vetme aksionere, subjekt i menaxhimit dhe koordinimit të International Retail Holdings Sarl me seli në Ortanova, nëpërmjet Ponticello, 24F, kapital aksionar prej 3,000.00 Euro (tre mijë / 00) iv, e regjistruar në Regjistrin e Kompanive e Foggia, numri i regjistrimit, Kodi Tatimor dhe nr. TVSH. 00876320409 “Site” nënkupton faqen e internetit www.pratoerboso.com.

NENI 2 - LËNDA

2.1 Kontrata përmban termat dhe kushtet që rregullojnë: (1) blerjen dhe shitjen e Produkteve si dhe furnizimin e Shërbimeve të blera nga Klienti përmes Faqes; dhe (2) navigimi në sit nga Klienti si dhe përdorimi i të gjitha funksionaliteteve të vëna në dispozicion të Klientit nëpërmjet sajtit 2.2 Çdo blerje e Produkteve ose Shërbimeve të bëra nga (A) një Klient, duke vepruar si Klient Konsumator , do të rregullohet jo vetëm nga Kontrata, por edhe nga dispozitat e Kodit të Konsumatorit dhe Dekretit Legjislativ nr. 70/2003, sipas zbatimit; dhe (B) një klient, që vepron si klient profesionist, do të qeveriset ekskluzivisht nga kjo Marrëveshje, si dhe nga dispozitat e Kodit Civil, për atë që nuk parashikohet këtu.

NENI 3 - REGJISTRIMI NË FAQ DHE PRANIMI I KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME

3.1 Klienti që synon të veprojë si klient i regjistruar duhet të përfundojë procedurën e regjistrimit në sit duke ofruar informacionin e kërkuar dhe të dhënat personale dhe të tregojë një adresë e-mail (ose të zgjedhë një "emër përdoruesi", në rastin e regjistrimit të bërë përpara nëntorit 24, 2012) për t'u identifikuar dhe një "fjalëkalim", siç kërkohet në seksionin specifik të sitit. Prato Erboso Srl. do të dërgojë një e-mail që konfirmon regjistrimin në adresën e e-mail të dhënë nga Klienti i Regjistruar gjatë procedurën e regjistrimit. 3.2 Klientit të regjistruar i kërkohet të lexojë me kujdes këto Kushte të Përgjithshme si dhe, në përgjithësi, termat dhe kushtet e Kontratës, të cilat mund të shikohen dhe printohen gjatë procesit të regjistrimit gjithashtu duke hyrë në një lidhje pop-up ose hipertekst; Klientit i kërkohet të pranojë këto terma dhe kushte duke klikuar në kutinë përkatëse të shënuar me fjalët "Pranoj termat dhe kushtet e përdorimit". 3.3 Klienti autorizon shprehimisht Prato Erboso Srl që të dërgojë këtë Marrëveshje, duke përfshirë Kushtet e Përgjithshme përkatëse, çdo kusht të veçantë, si dhe të gjitha komunikimet në lidhje me ekzekutimin në adresën e tij të postës elektronike, gjithashtu nëpërmjet lidhjeve specifike në faqet përkatëse të siti i kësaj Marrëveshjeje. Klienti pranon se kjo Marrëveshje, duke përfshirë Kushtet e Përgjithshme përkatëse, çdo kusht të veçantë dhe çdo ndryshim të lidhur në fuqi herë pas here, mund të printohet në letër ose të shkarkohet nga Klienti.

NENI 4 - URDHËRI BLERJE, LIDHJA E KONTRATËS, STATUSI I POROSISË

4.1 Metodat e blerjes nga Klienti Klienti mund të blejë Produktet dhe Shërbimet në Faqe siç përshkruhet në fletët përkatëse të informacionit. Fleta e informacionit të secilit Produkt tregon: - "i disponueshëm": do të thotë që Produkti është fizikisht i pranishëm në magazinë qendrore të Prato Erboso Srl. Klienti mund të vazhdojë me blerjen e një produkti të treguar në fletën e informacionit përkatës si "i disponueshëm" nga dërgimi i porosisë përkatëse të blerjes. - "i porositur pas kontrollit të disponueshmërisë": do të thotë që Produkti nuk është fizikisht i pranishëm në magazinë qendrore të Prato Erboso Srl, por mund të jetë i disponueshëm në magazinat e pikave të shitjes së Prato Erboso Shop. Klienti mund të vazhdojë me blerjen e një Produkti të treguar në fletën e informacionit përkatës si "i porositur pas kontrollimit të disponueshmërisë" duke dërguar Propozimin përkatës të Blerjes, i cili konsiderohet i pranuar vetëm në rast të një rezultati pozitiv të verifikimit të disponueshmërisë së Produkt që Prato Erboso Srl i komunikon klientit me email brenda 3 ditëve pune nga marrja e Propozimit të Blerjes. Informacioni i mëtejshëm që tregohet qartë në fletën e informacionit përfshin karakteristikat kryesore të Produkteve dhe Shërbimeve, çmimin total duke përfshirë taksat dhe kostot e transportit . Marrëveshja duhet të rishikohet nga Klienti përpara se të bëjë ndonjë Urdhër Blerje ose ndonjë Propozim Blerje të Produkteve ose Shërbimeve. Pa cenuar dispozitat e nenit të mëparshëm. 3 në rastin e klientëve të regjistruar, dërgimi i një urdhri blerjeje ose një propozim blerjeje nga klienti nënkupton njohjen dhe pranimin e plotë të këtyre Kushteve të Përgjithshme si dhe të Kontratës në përgjithësi. Urdhrat e Blerjes dhe Propozimet e Blerjeve duhet të plotësohen duke përdorur formularin elektronik të vënë në dispozicion në seksionin përkatës të sitit dhe duhet të dërgohen përmes vetë sitit, sipas metodave të treguara në të. Urdhri i blerjes do të jetë i detyrueshëm për Prato Erboso Srl vetëm nëse e gjithë procedura e blerjes është kryer rregullisht dhe në mënyrë korrekte, pa asnjë tregues të mesazheve të gabimit nga faqja, si dhe, në rast se klienti ka zgjedhur dërgimin në shtëpi, kontrollon rregullsia e pagesave të bëra me kartë krediti dhe Paypal kryhen nga Prato Erboso Shop brenda 48 orëve nga marrja e porosisë së bërë nga klienti. Klienti dhe më saktë: (i) autorizimi për të paguar nga sistemi bankar, në rast pagese me kartë krediti ose PayPal. Kontrolli i rregullsisë së pagesave të kryera me kartë krediti dhe Paypal kryhet nga Prato Erboso Srl brenda 48 orëve nga marrja e porosisë së bërë nga klienti. Propozimi i Blerjes do të konsiderohet i dërguar në mënyrë korrekte nga Klienti vetëm nëse e gjithë procedura është përfunduar rregullisht dhe saktë, pa asnjë tregues të mesazheve të gabimit nga faqja. Në çdo rast, mbetet e kuptuar se: (i) Propozimi për Blerjen do të jetë konsiderohet e pranuar nga Prato Erboso Srl vetëm në rast të një rezultati pozitiv të verifikimit të disponueshmërisë së Produktit të treguar në fletën përkatëse me "i porositur pas kontrollit të disponueshmërisë"; (ii) Propozimi i blerjes në lidhje me rastin e një porosie të përzier do të konsiderohet i pranuar nga Prato Erboso Srl vetëm në rast të një rezultati pozitiv të verifikimit të disponueshmërisë së atyre Produkteve të treguara në formularin përkatës si "të porositur pas kontrollit të disponueshmërisë ". Në të dyja rastet Prato Erboso Srl do të njoftojë Klientin për rezultatin e kontrollit të disponueshmërisë. Në rast moskomunikimi, duhet kuptuar si mospranim i propozimit të blerjes i cili për rrjedhojë do të anulohet. Pagesa me Paypal dhe me Kartë Krediti është e menjëhershme në momentin e përfundimit të porosisë.

4.2.1 Konfirmimi i marrjes së Urdhër Blerjes Pas dërgimit të Porosisë tuaj të Blerjes, Klienti do të marrë një e-mail që konfirmon pranimin që tregon numrin përkatës të identifikimit. Në rast se mënyra e pagesës e zgjedhur nga Klienti është debitimi në kartën e kreditit, në momentin e përfundimit të porosisë nuk do të tarifohet shuma, por vetëm një bllok i tavanit për shumën e nevojshme për blerjen. Tarifa aktuale për blerjen e produktit do të ndodhë në momentin e dërgesës së produktit(eve). Në rast se mënyra e pagesës e zgjedhur nga Klienti është debitimi në llogarinë Paypal, shuma për blerjen e produktit do të tarifohet në momentin e përfundimit të blerjes. Në rast se Klienti ka zgjedhur të mbledhë Produktet në një Pikë Shitjeje të Dyqanit Prato Erboso, brenda 7 ditëve nga marrja e emailit të lartpërmendur, Prato Erboso Srl do të njoftojë klientin për ditën në të cilën ai mund të shkojë në pikë. e shitjes së zgjedhur për arkëtim të produkteve dhe vazhdoni me pagesën me mënyrat e pagesës të disponueshme në pikën e shitjes. Në rast se, brenda 10 ditëve të punës nga momenti në të cilin Produktet janë të disponueshme në Pikën e Shitjes, Klienti nuk vazhdon me grumbullimin e Produkteve, porosia do të anulohet automatikisht.

4.2.2 Konfirmimi i marrjes së Propozimit të Blerjes dhe konfirmimi i pranimit të Propozimit të Blerjes Pas dërgimit të propozimit tuaj për blerje (edhe nëse ka të bëjë me një porosi të përzier), Klienti do të marrë një e-mail me të cilin do t'i komunikohet klientit të ketë marrë të njëjtin Propozim Blerje, duke treguar numrin e tij të identifikimit. Brenda 3 ditëve nga marrja e emailit të lartpërmendur, Prato Erboso Srl do të njoftojë Klientin për rezultatin e kontrollit të disponueshmërisë. Duhet të theksohet se në rastin e një porosie të përzier, deri në rezultatin pozitiv të verifikimit të disponueshmërisë së Produkteve të treguara në fletën e informacionit përkatës me "i porositur pas kontrollit të disponueshmërisë", i gjithë Propozimi për Blerjen do të mbetet pezull. Rezultati pozitiv i kontrollit të disponueshmërisë Pas verifikimit të suksesshëm të disponueshmërisë së produktit, klienti do të marrë një e-mail nga Prato Erboso Srl me të cilin ky i fundit do t'i komunikojë Klientit se Produktet janë në dispozicion dhe Propozimi për Blerjen është pranuar. Në rast se Klienti ka zgjedhur t'i mbledhë Produktet në një pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso, brenda 7 ditëve nga marrja e emailit që pranon Propozimin e Blerjes, Prato Erboso Srl do të njoftojë klientin për ditën në të cilën ai mund të shkojë. në pikën e shitjes të zgjedhur për grumbullimin e produkteve dhe vazhdoni me pagesën me mënyrat e pagesës që disponohen në pikën e shitjes. Në rast se, brenda 10 ditëve të punës nga momenti në të cilin Produktet janë të disponueshme në Pikën e Shitjes, Klienti nuk vazhdon me grumbullimin e Produkteve, porosia do të anulohet automatikisht. Rezultati negativ i kontrollit të disponueshmërisë Nëse verifikimi i disponueshmërisë së produktit është negativ, Klienti do të marrë një e-mail nga Prato Erboso Srl me të cilin kjo e fundit do t'i komunikojë klientit se Produktet nuk janë të disponueshme dhe propozimin për blerje. nuk u pranua. Prandaj, ky e-mail do të tregojë se Propozimi i Blerjes është anuluar. Vetëm në rastin e një porosie të përzier, brenda 3 ditëve pune nga bërja e Propozimit të Blerjes, qendra e thirrjeve Prato Erboso Srl do të kontaktojë klientin, i cili mund të zgjedhë nëse do të vazhdojë me blerjen e produktit(eve) në dispozicion. anuloni Propozimin e Blerjes. Në rast se Prato Erboso Srl nuk merr udhëzime për këtë çështje brenda 5 ditëve të punës nga bërja e Propozimit të Blerjes, Prato Erboso Srl do të vazhdojë të anulojë të gjithë Propozimin e Blerjes. Në rast se mënyra e pagesës e zgjedhur nga Klienti është debitimi në kartën e kreditit ose Paypal, shuma do të kthehet përkatësisht në dy qarqet e pagesës brenda afateve të parashikuara nga e njëjta.

4.3 Lidhja e kontratës Në rastin e një Produkti të treguar në fletën e informacionit përkatës si "i disponueshëm", kontrata duhet të konsiderohet e lidhur kur Klienti merr konfirmimin e marrjes së Urdhrit të Blerjes dërguar me e-mail. Në rastin e një produkti të treguar në fletën e informacionit përkatës si "i porositur pas kontrollit të disponueshmërisë", kontrata duhet të konsiderohet e lidhur kur klienti merr konfirmimin e rezultatit pozitiv të kontrollit të disponueshmërisë së produktit dhe, pas verifikimit pozitiv të rregullsisë. të pagesës së shumës nga Klienti, të pranimit të Propozimit të Blerjes dërguar me e-mail. Në rastin e një porosie të përzier, kontrata duhet të konsiderohet e lidhur pas marrjes nga Klienti të konfirmimit të rezultatit pozitiv të kontrollit të disponueshmërisë së produkteve të treguara me "të porositur pas kontrollit të disponueshmërisë" dhe, për rrjedhojë, pranimi i Propozimit të Blerjes. dërguar me email. Pa paragjykuar të gjitha sa më sipër, Klienti pranon dhe bie dakord që: (1) në rast se kontrata e lidhur si më sipër parashikon dorëzimin e produktit në shtëpi (në një adresë të treguar nga klienti) ose në një dyqan Prato Erboso Pika e shitjes e zgjedhur nga Klienti në Urdhrin e Blerjes, vetë Kontrata do të konsiderohet e lidhur nga Klienti me Prato Erboso S.rl., prandaj kjo e fundit do të veprojë si shitës i produktit të blerë (si dhe furnizues i çdo shërbimi blerë nga klienti); (2) në të kundërtën, në rast se kontrata e lidhur si më sipër parashikon dorëzimin e produktit të blerë në një pikë shitjeje të lidhur nga klienti në Urdhrin e Blerjes, vetë kontrata do të konsiderohet e lidhur drejtpërdrejt nga klienti. me Pikën e Shitjes së Bashkuar, e cila, për rrjedhojë, do të veprojë si shitës i Produktit të blerë (si dhe furnizuesi i çdo shërbimi të blerë nga Klienti). Në lidhje me këtë të fundit dhe për qartësi, Klienti pranon dhe bie dakord që në rastin e kontratave të lidhura me pikat e shitjes Prato Erboso Shop nën (2), Prato Erboso Srl do të veprojë, nëpërmjet Faqes, si një agjent i thjeshtë me përfaqësim, në bazë të nenit. 1704 dhe ss. Kodi Civil, i Dyqanit të Filializuar me të cilin Kontrata është lidhur herë pas here nga Klienti. Si rezultat, çdo e drejtë, aftësi, mjet juridik ose detyrim që rrjedh nga këto Kontrata duhet të ushtrohet, kryhet ose përmbushet, sipas rastit, nga Klienti drejtpërdrejt kundër Dyqanit të Filializuar me të cilin është lidhur kontrata. Pronësia e çdo Produkti të blerë nga një Klient në përputhje me Kontratën do t'i transferohet Klientit vetëm me pagesën e plotë nga ky i fundit të shumës së duhur për blerjen e vetë produktit. Rrjedhimisht, Prato Erboso Srl do të vazhdojë me dorëzimin e Produktit vetëm dhe vetëm pasi të ketë marrë pagesën e plotë të shumës së detyrimit nga Klienti.

4.4 Përditësimet në lidhje me statusin e Porosisë Prato Erboso Srl rezervon të drejtën t'i ofrojë Klientit përditësime në lidhje me statusin e ekzekutimit të çdo kontrate të lidhur në përputhje me nenin e mëparshëm. 4.3. (1) Në rastin e kontratave që parashikojnë dorëzimin e Produkteve të blera në shtëpi (në një adresë të treguar nga Klienti) Prato Erboso Srl do të vazhdojë të komunikojë statuset e mëposhtme të Urdhër Blerjes: - DËRGUAR, që do të thotë se të gjitha të lidhura Produktet në Urdhrin e Blerjes janë dërguar në adresën e treguar. Në detajet e porosisë, mund të kontrolloni kodin e faturës për të gjitha porositë dhe lidhjen përkatëse që hap faqen e internetit të operatorit me informacionin e dorëzimit. Statusi i dërgesës me Amati Statusi i dërgesës me Fast Est - DËRGUAR PJESËRISHT, që do të thotë se, kur Propozimi i Blerjes përbëhet nga disa linja Produktesh, të paktën 1 (një) prej këtyre Produkteve është dërguar tashmë (duke specifikuar se cili produkt është dërguar); Prato Erboso Srl, në fakt, mund t'i dërgojë Produktet nga magazina të ndryshme dhe, për rrjedhojë, në kohë të ndryshme. (2) Në rastin e urdhrave të blerjes që parashikojnë dorëzimin e produkteve në një dyqan Prato Erboso ose në një pikë shitjeje të lidhur, Prato Erboso Srl do të vazhdojë të njoftojë Klientin kur porosia është e disponueshme për grumbullim, me anë të së cilës ajo kuptohet që Produktet në lidhje me Urdhrin e Blerjes në fjalë janë të disponueshme për t'u mbledhur në dyqanin Prato Erboso ose në pikën e shitjes së lidhur.

NENI 5 - KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

5.1 Produktet në ofertë Çdo blerje nga Klienti i Produkteve të publikuar në seksionin përkatës të "ofertës" ose të treguar shprehimisht si "në ofertë të kufizuar" (ose sinonime) i nënshtrohet një kufiri ditor blerjeje prej vetëm një artikulli për çdo klient në ditë. Për disa promovime të veçanta, ju lutemi referojuni rregullores përkatëse në faqe.

5.2 Çmimet Çmimet e Produkteve të publikuara në Faqe përfshijnë TVSH-në ndërkohë që nuk përfshijnë asnjë kosto për Shërbimet që mund të kërkohet nga Klienti. Blerjet e Produkteve, siç ilustrohen dhe përshkruhen në faqen online në fletët përkatëse të të dhënave teknike, si dhe Shërbimet bëhen nga Klienti me çmimin në fuqi në momentin e dërgimit të Urdhrit të Blerjes ose Propozimit të Blerjes, ky çmim Kjo e fundit, e cila, në çdo rast, do të shfaqet në Faqe si dhe brenda Urdhrit të Blerjes ose Propozimit të Blerjes. Pa paragjykuar të gjitha sa më sipër, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të ndryshojë në çdo kohë, sipas gjykimit të saj dhe pa njoftim, çmimin e Produkteve dhe Shërbimeve të pranishme në sit herë pas here, pa dhënë si rrjedhojë asnjë garanci në lidhje me fakti që çmimi i shitjes së Produkteve ose Shërbimeve mbetet i disponueshëm në sit ose i pandryshuar për një periudhë të caktuar kohe. Përkundrazi dhe për qartësi, çdo çmim në fuqi në momentin e marrjes nga Prato Erboso Srl të një Urdhri Blerjeje ose të një Propozimi Blerjeje, do të mbetet i qëndrueshëm dhe i pandryshueshëm ndërmjet palëve.

5.3 Përshkrimi i produkteve Fletët e të dhënave teknike të Produkteve të pranishme në Faqe (dhe, për rrjedhojë, përshkrimi i funksioneve dhe karakteristikave të secilit Produkt) hartohen drejtpërdrejt nga prodhuesi i secilit Produkt në fjalë. Si rezultat, Prato Erboso Srl refuzon çdo përgjegjësi për çdo gabim në fletët e të dhënave teknike dhe/ose pasaktësi dhe/ose për defekte në korrespondencën ndërmjet përshkrimeve të Produkteve dhe funksioneve dhe karakteristikave aktuale të vetë Produkteve; imazhet dhe fotot e përdorura për të shoqëruar çdo fletë përshkrimi të produktit janë thjesht indikative dhe mund të mos jenë plotësisht përfaqësuese të karakteristikave të vetë produktit, pasi kjo mund të ndryshojë në ngjyrë, madhësi ose aksesorë që nuk janë të pranishëm në imazh dhe në fotot e përdorura në mbështetje. .

NENI 6 - MËNYRA E PAGESËS

6.1 Pagesa në rast grumbullimi në një pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso Klienti që ka zgjedhur të mbledhë Produktet në një nga pikat e shitjes së Prato Erboso të treguara në sit, do të jetë në gjendje të bëjë pagesën përkatëse vetëm në Prato. Pika e shitjes së dyqanit Erboso e zgjedhur nëpërmjet mjeteve të pagesës të vëna në dispozicion nga e njëjta pikë e shitjes Prato Erboso dhe gjithashtu mund të mbledhë Produktet në kohë të ndryshme (nëse Urdhri i Blerjes përkatëse ose Propozimi i Blerjes i pranuar më pas ka si objekt më shumë produkte ose më shumë kopje të të njëjtit Produkt).

6.2 Pagesa në rast të arkëtimit në një pikë shitjeje të lidhur Klienti i cili ka vendosur të blejë Produktet nga një pikë shitje e lidhur do të jetë në gjendje të bëjë pagesën vetëm në pikën e përzgjedhur të shitjes të lidhur, në momentin e mbledhjes së Produktet, me anë të pagesës të disponueshme nga i njëjti Dyqan Filial.

6.3 Pagesa në rast dërgese në shtëpi Klienti që ka vendosur të marrë Produktin në shtëpi, mund të kryejë pagesën, në mënyrë alternative, me (1) kartë krediti, (2) PayPal, (3) financim Agos.

6.4 Mënyrat e pagesës (1) Kartë krediti Në rastin e dorëzimit të produktit në shtëpi, nëse klienti ka zgjedhur të paguajë me kartë krediti midis atyre të disponueshme dhe të treguara në internet, në momentin e dërgimit të 'Urdhërblerjes ose Propozimit të Blerjes, Klienti duhet të vendosë kredencialet e kartës së kreditit me të cilën do të kryhet pagesa. Banka Barclays Bank PLC ose një bankë tjetër e identifikuar herë pas here nga Prato Erboso Srl (përmes shërbimit të quajtur smart-pay) do të verifikojë automatikisht, në momentin e porosisë, funksionimin e kartës, duke dërguar një e-mail që tregon rezultati i transaksionit. Prato Erboso Srl nuk i dërgon klientit asnjë email me rezultatin e transaksionit. Shuma e detyrueshme në fakt mblidhet nga Prato Erboso Srl në momentin e dërgesës së produktit dhe, në çdo rast, pas lëshimit të faturës përkatëse. Në mënyrë që një urdhër blerjeje ose një propozim blerjeje të konfirmohet (pa paragjykuar procedurën e parashikuar në nenin 4 më sipër), klienti duhet të japë një numër telefoni referencë ku mund të kontaktohet për të lejuar Prato Erboso Srl çdo kontroll të nevojshëm. për sigurinë e transaksionit; Nëse kjo nuk ndodh, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mos pranojë Urdhrin e Blerjes ose Propozimin e Blerjes. Në asnjë moment gjatë procedurës së pagesës, Prato Erboso Srl nuk mund të dijë informacione në lidhje me kartën e kreditit, numrin e kartës së kreditit ose informacionin financiar, pronësor dhe personal të klientit. Urdhërpagesa, në fakt, transmetohet - nëpërmjet një lidhjeje të sigurt - drejtpërdrejt në portalin e Barclays Bank PLC ose kompanisë financiare të treguar shprehimisht, në momentin e konfirmimit të Klientit. Prato Erboso Srl në asnjë rast nuk mban përgjegjësi dhe mund të mbahet përgjegjëse për çdo përdorim mashtrues ose të paligjshëm të kartave të kreditit që mund të bëhet nga palë të treta gjatë procedurës së blerjes dhe pagesës për produktet. Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mos pranojë Urdhra Blerje ose Propozime Blerje ose të pezullojë ekzekutimin e kontratave tashmë të lidhura në rast të anomalive ose parregullsive në pagesë. Në këtë rast, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga Klienti dhe/ose të dërgojë kopje të dokumenteve që vërtetojnë pronësinë e kartës së kreditit të përdorur për blerjen. Në mungesë të dokumentacionit të kërkuar, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mos pranojë Urdhrin e Blerjes ose Propozimin e Blerjes ose të ndërpresë ndonjë Kontratë tashmë të lidhur, pa i dhënë Klientit asnjë të drejtë për të kërkuar kompensim për dëmet ose për të ngritur pretendime të tjera. (2) PayPal Në rastin e dorëzimit të Produktit në shtëpi, nëse Klienti ka zgjedhur të blejë përmes mënyrës së pagesës PayPal, në fund të porosisë, klienti drejtohet në faqen e hyrjes në PayPal. Shuma e detyrimit nga Klienti në lidhje me çdo Urdhër Blerje ose çdo Propozim Blerje debitohet nga llogaria PayPal me dërgimin e produktit dhe, në çdo rast, pas lëshimit të faturës përkatëse. Për çdo transaksion të kryer me llogarinë PayPal, Klienti do të marrë një e-mail konfirmimi nga PayPal. Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mos pranojë urdhra blerjeje ose propozime blerjeje ose të pezullojë ekzekutimin e kontratave tashmë të lidhura nëse PayPal raporton anomali ose parregullsi në pagesë. Në këtë rast, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga Klienti dhe/ose të dërgojë kopje të dokumenteve që vërtetojnë pronësinë e kartës së kreditit të përdorur për blerjen. Në mungesë të dokumentacionit të kërkuar, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mos pranojë Urdhrin e Blerjes ose Propozimin e Blerjes ose të ndërpresë ndonjë Kontratë tashmë të lidhur, pa i dhënë Klientit asnjë të drejtë për të kërkuar kompensim për dëmet ose për të ngritur pretendime të tjera. (3) Financimi i Agos Në rastin e dorëzimit të produktit në shtëpi, nëse Klienti ka zgjedhur të blejë nëpërmjet mënyrës së pagesës me këste, në fund të porosisë, Klienti transferohet në faqen e Agos Ducato ku mund të zgjedhë këstin, të shkarkojë dokumentacionin parakontraktor, të plotësojë formularin e aplikimit për kredinë online dhe të ndjekë udhëzimet për të përcjellë dokumentacionin në Agos Ducato. Klienti do të marrë përditësimet e kërkesës për kredi jo të detyrueshme përmes postës elektronike. Pasi të jetë marrë i gjithë dokumentacioni, Agos Ducato do të lëshojë miratimin përfundimtar duke dërguar një e-mail konfirmimi. SGM do ta përpunojë porosinë vetëm pas miratimit përfundimtar. Miratimi i kredisë i nënshtrohet vlerësimit diskrecional të Agos Ducato, puna e të cilit - edhe në lidhje me kohën e procesit të miratimit - SGM nuk është përgjegjëse ndaj klientit. Pas miratimit përfundimtar të kredisë nga Agos Ducato, këstet e çmimit të blerjes i ngarkohen Klientit me kohën dhe metodat e treguara në marrëveshjen e huasë të lidhur ndërmjet Klientit dhe Agos Ducato. Në rast të mosmiratimit të kredisë nga Agos Ducato, porosia e Klientit konsiderohet e skaduar. Klienti gjithashtu ka të drejtë të paraqesë një porosi të re duke zgjedhur një nga mënyrat shtesë të pagesës të parashikuara në këto kushte të përgjithshme shitjeje. 6.5 Siguria e pagesës Në rastin e pagesave të bëra online, të dhënat e ofruara nga Klienti transmetohen në një mënyrë të sigurt që i pengon të tjerët të lexojnë. Faqja është e çertifikuar nga kompania Thawte Consulting (sikurse mund të verifikohet nga Klienti nëpërmjet certifikatës që do të shfaqet duke klikuar në imazhin e drynit të mbyllur të dukshëm në shiritin e poshtëm të shfletuesit). Përveç sa më sipër, softueri i aplikacionit që përdoret për të menaxhuar faqen www.pratoerboso.com është protokolli SSL (Secure Socket Layer), për të enkriptuar të dhënat e dërguara në internet dhe VerifiedByVISA dhe SecureCard për sigurinë në transaksione. Për t'u siguruar që keni një lidhje të sigurt, duhet të përdorni një shfletues si Internet Explorer (5.x dhe më vonë), Netscape Navigator (4.x dhe më vonë), Mozilla Firefox (1.x dhe më vonë), Opera, Safari ose Chrome i aftë të transmetojë të dhëna të koduara me serverin Prato Erboso Srl Për të zbuluar nëse jeni në një lidhje të sigurt, thjesht kontrolloni që në adresën e faqes të ketë prefiksin "https" në vend të "http" dhe që imazhi i drynit të jetë i dukshëm. në shiritin e poshtëm të shfletuesit është "mbyllur". Gjithashtu, ju lutemi vini re se të dhënat e kartës së kreditit transmetohen në serverin e bankës Barclays Bank PLC vetëm pas klikimit të konfirmimit nga Klienti (për qëllimet e këtij dokumenti, është e rëndësishme të theksohet se as Prato Erboso Srl nuk ka mundësia për të parë të dhëna të tilla). Deri në atë moment të dhënat mbeten të ruajtura ekskluzivisht në kompjuterin e Klientit.

NENI 7 - DORËZIMI I PRODUKTEVE

7.1 Në përgjithësi Prato Erboso Srl i dorëzon Produktet ekskluzivisht në territorin italian. Klienti (si Klienti i Regjistruar ashtu edhe Klienti Vizitor) i cili nuk është rezident në Itali, megjithatë, duhet të specifikojë në Urdhrin e Blerjes ose në Propozimin e Blerjes një vend të dorëzimit të Produkteve në territorin italian. Produktet e blera do të dorëzohen: - në adresën e treguar nga Klienti në Urdhrin e Blerjes ose në Propozimin e Blerjes; - në Pikën e Shitjes së Dyqanit Prato Erboso të zgjedhur nga Klienti në Urdhrin e Blerjes ose në Propozimin e Blerjes; - në pikën e shitjes së lidhur me markën "Prato Erboso Shop" të përzgjedhur nga Klienti në Urdhër Blerje ose në Propozim Blerje; 7.2 Dorëzimi në shtëpi ose grumbullimi në një pikë të shitjes së Prato Erboso Shop Koha e dorëzimit dhe ruajtjes Produktet e treguara si "të disponueshme" do të dorëzohen në shtëpinë tuaj (ose do të vihen në dispozicion në pikën e shitjes së Prato Erboso Shop të zgjedhur nga Klienti në Urdhrin e Blerjes ) brenda afatit tregues dhe jodetyrues të treguar në fletën përkatëse të produktit dhe në e-mailin që konfirmon Urdhrin e Blerjes dhe në çdo rast jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë pune nga dërgimi i e-mailit që konfirmon marrjen e porosisë së Blerja e përmendur në artin e mëparshëm. 4.2.1. Si një përjashtim i pjesshëm nga sa më sipër, në rastin e dërgesës në shtëpi, nëse Klienti, së bashku me blerjen e Produkteve, ka kërkuar gjithashtu ofrimin e shërbimeve të instalimit dhe grumbullimit për artikujt e përdorur (WEEE), Produktet do të dorëzohen brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dërgimi i e-mail-it që konfirmon marrjen e Urdhrit të Blerjes të përmendur në nenin e mëparshëm. 4.2.1. Për Produktet e treguara si "të porositur pas kontrollit të disponueshmërisë", dhe në rastin e një porosie të përzier, koha e përafërt e dorëzimit në shtëpi ose koha nga e cila Produktet janë të disponueshme në Pikën e Shitjes së Dyqanit Prato Erboso, do të tregohet në emailin që konfirmon pranimin e Propozimit të Blerjes, pasi Prato Erboso Srl të ketë verifikuar disponueshmërinë e atyre Produkteve të treguara si "të disponueshme pas kontrollit të disponueshmërisë". Në çdo rast, në bazë të nenit. 61, paragrafi 1 i Kodit të Konsumatorit, Prato Erboso Srl kryen dorëzimin jo më vonë se tridhjetë ditë nga dita në të cilën klienti dërgoi Urdhrin e Blerjes Prato Erboso Srl. Produktet nuk dorëzohen brenda kushteve të detyrueshme të treguara në Paragrafët e mësipërm, Prato Erboso Srl do të kontaktojë me Klientin, brenda 2 (dy) Ditëve të Punës, duke dhënë informacion mbi statusin e dërgesës, pa paragjykuar të drejtën për të marrë një rimbursim nga Klienti dhe të drejtat shtesë të parashikuara nga neni. 61, paragrafët 3-7 të Kodit të Konsumatorit. Në rast të blerjes së disa produkteve të llojeve të ndryshme, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të dorëzojë produktet individuale me kohë dhe dërgesa të ndryshme. Kjo zgjedhje nga Prato Erboso Srl nuk do të sjellë ndonjë rritje të kostove për klientin. Klientit i kërkohet të verifikojë, pas marrjes së Produkteve të porositura: (a) nëse numri i paketave të dorëzuara korrespondon me atë të treguar në dokumentin e transportit; (b) nëse paketimi është i paprekur; (c) nëse Produkti i dorëzuar atij është në përputhje me Urdhrin e Blerjes ose Propozimin e Blerjes së bërë. Klienti duhet të nënshkruajë fletën e dorëzimit që tregon "i nënshtrohet kontrollit mbi integritetin e produkteve"; nëse kjo nuk ndodh, klienti nuk do të jetë në gjendje të kundërshtojë, më pas, mospërputhjen e jashtme të produktit dhe sasinë e tij në lidhje me atë që është porositur. Në rast të grumbullimit të produktit në një pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso, Prato Erboso Srl do t'i komunikojë, me e-mail, klientit datën nga e cila Produkti mund të mblidhet në të njëjtën pikë të shitjes së dyqanit Prato Erboso. Produkti do të mbetet në magazinë në dyqanin Prato Erboso të zgjedhur nga Klienti dhe kështu për 10 (dhjetë) ditë pune nga data në të cilën produkti është i disponueshëm si më sipër. Pas këtij afati të fundit, Prato Erboso Srl do të ketë të drejtën të deklarojë kontratën përkatëse të përfunduar dhe joefektive dhe, në këtë rast, Prato Erboso Srl do të ketë të drejtën të rishes Produktin. Klienti nuk do të marrë asnjë email në fund të 10 (dhjetë) ditëve të punës në të cilat produkti është mbajtur mënjanë. Dorëzimi në shtëpi Për dërgesat në shtëpi, Klienti mund të zgjedhë disa Shërbime për secilën linjë porosie dhe, në veçanti: (a) shërbimin e instalimit të Produktit të blerë; (b) Koleksioni i artikujve të përdorur (WEEE). Për qëllimin e vetëm të qartësisë, ky shërbim është falas. Shërbimi i grumbullimit të dorës së dytë do të jetë kontekstual për dorëzimin dhe instalimin e mundshëm (nëse kërkohet). Nëse këto Shërbime blihen, ato duhet të kryhen nga instalues të autorizuar dhe, për rrjedhojë, koha e dorëzimit mund të jetë më e gjatë; Prato Erboso Srl parashikon që, në këtë rast, dërgesat mund të kryhen brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të punës nga dërgimi i e-mail-it të pranimit të Urdhrit të Blerjes. Në rast të dërgesës në shtëpi, Klienti mund të zgjedhë shërbimet e mëposhtme shtesë me pagesë siç tregohet në karrocë: - Dërgesë të shtunën në mëngjes; - Dorëzimi deri në orën 12:00 të ditës pas marrjes së postës elektronike të pranimit të porosisë së blerjes; - Dorëzimi me termin telefonik; - Dorëzimi në dysheme. Fidelity Card Prato Erboso Shop Club Karta Prato Erboso Shop Club Card është karta e besnikërisë e markës Prato Erboso Shop që ju lejon të grumbulloni pikë dhe të përfitoni nga zbritjet, promovimet dhe përfitimet në të gjitha pikat e shitjes që marrin pjesë në programin Prato Erboso Shop Club. kërkoni në të gjitha pikat e shitjes që marrin pjesë në program nëpërmjet totemeve të disponueshme në dyqan ose duke plotësuar formularin e regjistrimit në qendrën e shërbimit. Përndryshe, ju gjithashtu mund ta bëni atë në mënyrë të pavarur në internet në faqen e internetit unieuroclub.it. Ju mund të përdorni pikët për blerjet tuaja në dyqanet pjesëmarrëse: thjesht paraqitni kartën në arkë përpara pagesës dhe do të merrni zbritjen tuaj të menjëhershme. Ju gjithashtu mund t'i përdorni ato për blerjet tuaja online në unieuro.it duke e lidhur kartën me profilin tuaj dhe duke kërkuar shkarkimin e pikëve përpara se të mbyllni karrocën. Fatura Fatura në lidhje me blerjet e Produkteve (dhe Shërbimeve të ngjashme), të dorëzuara në shtëpi, mund të shkarkohet nga Klienti i Regjistruar drejtpërdrejt në internet në kartën e Klientit. Klienti Vizitor mund të shkarkojë faturën duke futur numrin e porosisë dhe adresën e tij/saj e-mail në seksionin përkatës të quajtur 'statusi i porosisë'. Për sa i përket, në vend të kësaj, Produktet e mbledhura në një pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso, fatura do t'i dërgohet direkt klientit në të njëjtën pikë të shitjes Prato Erboso Shop. Asnjë ndryshim në faturë nuk do të jetë i mundur pas lëshimit të saj. Për porositë që përfshijnë disa Produkte, mund të lëshohen fatura të veçanta bazuar në dërgesat e bëra në të vërtetë. Në çdo rast, faturat do të lëshohen nga Prato Erboso Srl në momentin e dërgesës së produkteve. Shpenzimet e transportit Transporti. Një shumë duhet t'i shtohet çmimit të Produktit të blerë nga Klienti për të cilin kërkohet dorëzimi në shtëpi. Kjo shumë llogaritet automatikisht nga sistemi Prato Erboso Srl, duke pasur parasysh, ndër të tjera, peshën dhe madhësinë e Produkteve, por pa dallim në lidhje me vendin e dorëzimit në territorin italian. Kjo shumë do të tregohet në Urdhrin e Blerjes dhe në Propozimin e Blerjes përpara se të dërgohet nga Klienti. Koleksion në Dyqanin Prato Erboso. Përndryshe, në rast grumbullimi të produkteve në një dyqan Prato Erboso, nuk do të shtohet asnjë kosto transporti. 7.3 Dorëzimi në një pikë shitjeje të lidhur me dyqanin Prato Erboso Produktet e blera/rezervuara në sit mund të mblidhen gjithashtu nga Klienti në një nga pikat e shitjes të lidhura nën shenjën "Prato Erboso Shop", që nuk menaxhohet drejtpërdrejt nga Prato Erboso Srl por të lidhura me këtë të fundit.dhe më mirë të renditura në rubrikën “Pika e Shitjes”, ku ekziston mundësia e nënndarjes dhe filtrimit të pikave të shitjes të lidhura. Në këtë rast dhe në përputhje me dispozitat e nenit të mëparshëm. 4.3, Kontrata për blerjen e Produktit do të konsiderohet e ekzekutuar nga Klienti jo me Prato Erboso Srl por drejtpërdrejt me Pikën e Shitjes së Filialit nga e cila duhet të merret produkti. Kjo pikë e shitjes e lidhur Prato Erboso Shop do të konsiderohet si shitësi i të njëjtit Produkt, për të gjitha qëllimet ligjore dhe kontraktuale, duke përfshirë - vetëm si shembull - në lidhje me garancinë ligjore të konformitetit (gjithashtu në përputhje me nenet 128 e në vijim të Kodit të Konsumatorit) si dhe për asistencë teknike dhe për gjithçka që lidhet me ekzekutimin e kontratës përkatëse të shitjes. Në rast të grumbullimit të një produkti në një pikë shitjeje të lidhur me Prato Erboso Shop, pronari i klientit të Prato Erboso Shop Club do të jetë në gjendje të grumbullojë dhe shpenzojë pikët e grumbulluara me të njëjtën kartë besnikërie në pikën e shitjes për mbledhjen e produktit. vetëm nëse e njëjta gjë është midis atyre që i përmbahen iniciativës; pikët e grumbulluara me blerjen e secilit Produkt në çdo rast do të kreditohen automatikisht në Prato Erboso Shop Club dhe klienti mund të kontrollojë kreditimin e pikëve online në seksionin 'Prato Erboso Shop Club'. Fatura Fatura do të dorëzohet drejtpërdrejt në pikën e shitjes së lidhur me dyqanin Prato Erboso; në këtë rast, fatura do të lëshohet drejtpërdrejt nga pika e shitjes e lidhur me dyqanin Prato Erboso ku është mbledhur produkti. Kosto shtesë Në rast të grumbullimit të produkteve në një pikë shitjeje të lidhur me dyqanin Prato Erboso, nuk do të shtohet asnjë kosto transporti. Koleksioni Jo të gjitha Produktet e asortimentit të pranishëm në faqen e internetit www.pratoerboso.com mund të jenë të disponueshme për t'u grumbulluar në një dyqan të Prato Erboso. 7.4 Mbledhja e WEEE Për informacion mbi mbledhjen e WEEE në kohën e blerjes së një produkti, ju lutemi referojuni seksionit të veçantë WEEE i cili mund të konsultohet në lidhjen eko-kontribut-raee në versionin 7.5 të përditësuar vazhdimisht. të një Produkti të treguar si "të disponueshëm" dhe për të cilin Klienti ka bërë pagesën në momentin e porosisë së blerjes, Prato Erboso Srl do të informojë klientin nëpërmjet emailit brenda 3 ditëve pune nga marrja e Urdhrit të Blerjes, për të rimbursuar shumën e paguar me të njëjtën mënyrë pagese të përdorur për blerjen brenda të njëjtit afat, duke informuar Klientin për kohën që normalisht kërkohet për rikreditim. Prato Erboso Srl do të dërgojë gjithashtu një kupon zbritje 10% që mund të përdoret për çdo produkt që mund të blihet në sit, pa paragjykuar dëmin më të madh të pësuar nga Klienti. E njëjta procedurë zbatohet për Propozimet e Blerjes, edhe nëse i referohen porosive të përziera, për të cilat Klienti ka bërë pagesën pasi të jetë marrë konfirmimi i disponueshmërisë nga Prato Erboso Srl në rast se një ose më shumë produkte janë subjekt i Propozimit të Blerjes. i padisponueshëm. Në rast të mosdisponueshmërisë së një produkti të treguar si "të disponueshëm" për të cilin Klienti ka zgjedhur të merret në dyqan, Prato Erboso Srl do të informojë Klientin me email brenda 3 Ditëve Pune nga marrja e Urdhrit të Blerjes dhe do të dërgojë një kupon zbritje 10% që mund të përdoret për çdo produkt që mund të blihet në sit. E njëjta procedurë zbatohet për Propozimet e Blerjes, edhe nëse lidhet me Porositë e përziera, për të cilat Klienti nuk ka bërë pagesën pasi të jetë marrë konfirmimi i disponueshmërisë nga Prato Erboso Srl, në rast se një ose më shumë Produkte të mbuluara nga Propozimi i Blerjes janë më pas të padisponueshëm.

NENI 8 - GARANCI LIGJORE E KONFORMITETIT

Të gjitha Produktet e blera përmes faqes së internetit www.pratoerboso.com gëzojnë garancinë ligjore të konformitetit në zbatim të Kodit të Konsumatorit dhe Kodit Civil, sipas zbatimit. Klient profesionist Për çdo produkt të blerë nga një klient profesionist (dmth. një person fizik ose juridik që vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tij biznesore, tregtare, artizanale ose profesionale, ose një ndërmjetës i tij), ky i fundit do të përfitojë nga garancia për defekte në sendi i shitur referuar ne Art. 1490 dhe ss. cc; Veprimi i Klientit Profesional që synon zbatimin e garancisë për defektet parashikohet pas 1 (një) viti nga dorëzimi i produktit të blerë dhe defektet përkatëse duhet të raportohen brenda kushteve të përcaktuara në Art. 1495 cc Klient Konsumator Për çdo Produkt të blerë nga një Klient Konsumator, ky i fundit do të përfitojë pa pagesë nga garancia ligjore e konformitetit (“Garancia Ligjore”) e parashikuar në nenet 128 e vijues. të Kodit të Konsumatorit. Garancia ligjore e pagueshme nga shitësi zbatohet për defektet e konformitetit që ndodhin brenda 24 muajve nga data e dorëzimit të Produktit dhe që raportohen nga konsumatori brenda 2 muajve nga data e zbulimit të vetë defekteve, në përputhje me nenin. . 132 të Kodit të Konsumatorit. Duhet të theksohet se mungesa e konformitetit ekziston kur ndodh një nga situatat e mëposhtme: (i) produkti nuk është i përshtatshëm për përdorimin për të cilin duhet të përdoret normalisht; (ii) nuk përputhet me përshkrimin ose nuk zotëron cilësitë e premtuara nga shitësi; (iii) nuk ofron cilësitë dhe performancat e zakonshme të një aktivi të të njëjtit lloj; (iv) nuk është i përshtatshëm për përdorimin e veçantë të dëshiruar nga konsumatori nëse vihet në vëmendjen e shitësit në momentin e blerjes dhe pranohet nga shitësi. Klienti Konsumator do të mbetet në çdo rast pronar i të drejtave që rrjedhin nga Garancia Ligjore e përshkruar më sipër, pavarësisht nga nënshkrimi i garancive të tjera konvencionale, falas ose me pagesë. Mjetet juridike në dispozicion të klientit konsumator Në rast të mungesës së konformitetit, Klienti Konsumator mund të kërkojë, sipas zgjedhjes së tij, riparimin e Produktit ose zëvendësimin e tij, përveç rastit kur zgjidhja e kërkuar është objektivisht e pamundur ose tepër e rëndë në krahasim me tjetrin. ndaj dispozitave të nenit. 130 paragrafi 4 i Kodit të Konsumatorit. Në veçanti, një mjet juridik duhet të konsiderohet tepër i rëndë nëse i imponon shitësit shpenzime të paarsyeshme në krahasim me tjetrin, duke marrë parasysh: (i) vlerën që do të kishte aktivi nëse nuk do të kishte mungesë konformiteti; (ii) shkallën e mungesës së konformitetit; (iii) mundësinë që mjeti alternativ të mund të kryhet pa shqetësime të konsiderueshme për Klientin Konsumator. Prato Erboso Srl, në mënyrë që të ofrojë një shërbim pas shitjes të nivelit të lartë dhe absolutisht transparent, merr përsipër, në baza vullnetare, të kryejë ose zëvendësojë produktin me defekt brenda 40 (dyzet) ditëve nga kërkesa për ndihmë në garanci. Përndryshe, Klienti Konsumator mund të kërkojë, sipas zgjedhjes së tij, një ulje të përshtatshme të çmimit ose përfundimin e kontratës, nëse ndodh një nga situatat e mëposhtme: (i) riparimi ose zëvendësimi është i pamundur ose tepër i kushtueshëm; (ii) Prato Erboso Srl nuk e ka riparuar ose zëvendësuar Produktin brenda afatit prej 40 (dyzet) ditësh; (iii) zëvendësimi ose riparimi i kryer më parë ka shkaktuar shqetësime të konsiderueshme. Një mungesë e vogël konformiteti për të cilën nuk ka qenë e mundur ose është tepër e rëndë për të kryer mjetet juridike për riparim ose zëvendësim, nuk jep të drejtën për të përfunduar kontratën. Pasi Prato Erboso Srl të ketë marrë ankesën për mungesën e konformitetit, ajo rezervon të drejtën t'i ofrojë Klientit Konsumator çdo zgjidhje tjetër të disponueshme, me efektet e mëposhtme: (i) nëse Klienti Konsumator ka kërkuar tashmë një zgjidhje specifike, Prato Erboso Srl do të mbetet i detyruar ta zbatojë atë, me pasojat e nevojshme në lidhje me skadimin e afatit prej 40 (dyzet) ditësh të përmendur më sipër, përveç rastit kur Klienti Konsumator pranon zgjidhjen alternative të propozuar; (ii) nëse Konsumatori Konsumator nuk ka kërkuar tashmë një zgjidhje specifike, ai do të duhet të pranojë propozimin ose ta refuzojë atë duke zgjedhur një nga mjetet juridike të parashikuara me ligj. Rastet e përjashtimit të Garancisë Ligjore Klienti Konsumator nuk do të ketë të drejtë të riparojë, zëvendësojë, të ulë çmimin ose të ndërpresë kontratën në lidhje me ndonjë produkt ose ndonjë komponent të identifikuar si defekt nëse, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe dhe në përputhje me ligjin në fuqi. : (i) Produktet janë riparuar ose ndryshuar nga njerëz të ndryshëm nga prodhuesi, Prato Erboso Srl ose ndonjë person tjetër i autorizuar; dhe/ose (ii) mungesa e konformitetit të produktit ose produkteve është shfaqur përtej afatit prej 2 (dy) vitesh nga dërgimi i vetë produktit dhe/ose kërkesa përkatëse për riparimin ose zëvendësimin e produktit me defekt ose të Produktet me defekt dërgohen pas 2 (dy) muajsh nga zbulimi i defektit; dhe/ose (iii) defektet janë për shkak (tërësisht ose pjesërisht) nga keqpërdorimi, përdorimi i pahijshëm ose ruajtja ose mirëmbajtja ose instalimi, i kryer nga persona të ndryshëm nga prodhuesi, Prato Erboso Srl ose ndonjë person tjetër i autorizuar - ose mospërputhje udhëzimet e dhëna nga prodhuesi ose udhëzimet e tjera të ofruara nga Prato Erboso Srl së bashku me Produktet e dorëzuara; dhe/ose (iv) në momentin e lidhjes së Kontratës, Klienti Konsumator ishte në dijeni të defektit dhe nuk mund ta injoronte atë me kujdes të zakonshëm; dhe/ose (v) mungesa e konformitetit rrjedh nga udhëzimet ose materialet e ofruara nga Klienti Konsumator. Procedurat operative për zbatimin e Garancisë Ligjore Garancia ligjore duhet të zbatohet drejtpërdrejt ndaj Prato Erboso Srl, nëse kjo e fundit vepron si shitës i produkteve me defekt, dhe pikërisht në rastin e shitjes së produkteve për të cilat kontrata përkatëse parashikon dorëzimin. të Produktit në shtëpi (në një adresë të treguar nga Klienti), në magazinë e transportuesit, ose në një pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso të zgjedhur nga Klienti në Urdhrin e Blerjes; përkundrazi, në rastin e shitjes së produkteve për të cilat kontrata përkatëse parashikon dorëzimin e produktit në një pikë shitjeje të lidhur nga dyqani Prato Erboso, e zgjedhur nga klienti në Urdhrin e Blerjes, kjo garanci duhet të zbatohet drejtpërdrejt kundër e njëjta pikë e shitjes. Filialin, i cili, në këtë rast, do të veprojë si shitës i Produkteve me defekt. Garancia ligjore mund të zbatohet: (i) Në pikën e shitjes. Klienti - me Produktin dhe dokumentacionin që vërteton blerjen - mund të shkojë drejtpërdrejt në pikat e shitjes së Prato Erboso ose në pikën e shitjes së dyqanit të Prato Erboso ku janë dorëzuar produktet me defekt dhe të kontaktojë stafin përgjegjës, i cili do të jetë në dispozicion për të ofruar të gjithë ndihmën e nevojshme në lidhje me këtë rast. Stafi i pikave të sipërpërmendura të shitjes do të marrë në dorëzim produktin për të cilin Klienti ankohet për mungesë konformiteti dhe do të dorëzojë "fletën e riparimit", një dokument që vërteton marrjen në kontroll të produktit dhe përmban të gjitha indikacionet dhe referencat për procedurën që duhet ndjekur për të përfituar garancinë ligjore, nëse ekzistojnë kushtet. (ii) Me telefon ose me e-mail. Përndryshe, Klienti mund të kontaktojë dyqanin me telefon, ose të kontaktojë Shërbimin e Klientit në 02-61317291 ose të dërgojë kërkesën e tij duke plotësuar formularin në adresën e mëposhtme. Stafi do t'i japë klientit informacionin e nevojshëm në lidhje me kushtet dhe procedurat për përdorimin e Garancisë Ligjore. Prato Erboso Srl ose pika e shitjes së lidhur Prato Erboso Shop, sipas rastit, në përgjithësi përdor qendra të specializuara të asistencës teknike për riparimet e Produkteve që shet ose për vlerësimin e kushteve për zëvendësimin e tyre nën garanci, pa paragjykuar përgjegjësinë e personi që vepron si shitës i produktit me defekt, i cili do të mbetet gjithmonë përgjegjës drejtpërdrejt për dhënien e Garancisë Ligjore. Nëse produkti për të cilin ankohet një mungesë konformiteti është i rëndë ose i vështirë për t'u transportuar (p.sh. pajisje "të bardha" si lavatriçe, pjatalarëse, etj.) dhe nëse klienti nuk e kthen produktin në pikën e shitjes, Prato Erboso Srl do të vazhdojë drejtpërdrejt me ofrimin e asistencës së nevojshme teknike dhe do t'i sigurojë Klientit referencat dhe kontaktet e operatorëve të asistencës teknike.

NENI 9 - E DREJTA E TËRHEQJES SË KLIENTIT KONSUMATOR

1. Në bazë të neneve 52 e vijues. të Kodit të Konsumatorit, Klienti Konsumator ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata, pa asnjë ndëshkim dhe pa specifikuar arsyen, brenda katërmbëdhjetë ditëve nga marrja e produktit pa dhënë asnjë arsye. Në rastin e dorëzimit të veçantë të disa mallrave, të porositura nga Klienti Konsumator me një porosi të vetme, afati prej katërmbëdhjetë ditësh për ushtrimin e të drejtës së tërheqjes fillon nga dita në të cilën është dorëzuar malli i fundit. 2. Klienti Konsumator duhet të komunikojë vullnetin për t'u tërhequr nga kontrata në një nga mënyrat e mëposhtme: Dërgimi i formularit standard në përputhje me të gjitha. B të Dekretit Legjislativ 21/2014 në dispozicion në këtë lidhje në versionin pdf, me letër rekomande me vërtetim pranimi në adresën: Prato Erboso Srl Via Ponticello, 24F 71045 - Ortanova (FG). Në zyrën e kujdesit ndaj klientit ose me faks në 0885/787420. Dërgimi i çdo deklarate tjetër të qartë të vendimit për tërheqje nga kontrata me letër rekomande me vërtetim marrjeje në adresën: Prato Erboso Srl Via Ponticello, 24F 71045 - Ortanova (FG). Në zyrën e kujdesit ndaj klientit ose me faks në 0885 787420. Duke plotësuar formularin në seksionin e shërbimit ndaj klientit. 3. Prato Erboso Srl i komunikon menjëherë Klientit Konsumator një konfirmim të marrjes, nëpërmjet postës elektronike në adresën e postës elektronike të komunikuar gjatë procedurës së blerjes në Faqe, të tërheqjes së ushtruar. 4. Në përputhje me dispozitat e nenit 59, Lt. c) dhe d) të Kodit të Konsumatorit, Klienti Konsumator nuk mund të ushtrojë të drejtën e tërheqjes për produktet e bëra në masë ose të personalizuar qartë ose që rrezikojnë të përkeqësohen ose të skadojnë me shpejtësi. 5. E drejta e tërheqjes nuk zbatohet për produktet audiovizive dhe produktet softuerike kompjuterike të vulosura dhe të hapura fillimisht nga konsumatori, as për mallrat e vulosura që nuk janë të përshtatshme për t'u kthyer për arsye higjienike ose që kanë të bëjnë me mbrojtjen e shëndetit që janë hapur pas dorëzimit. Për sa i përket gjendjes së aseteve, ato duhet të jenë në gjendje normale konservimi. Konsumatori është përgjegjës vetëm për uljen e vlerës që rezulton nga trajtimi i ndryshëm nga ai "normal" dhe i nevojshëm për të verifikuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e mallrave. 6. Produktet për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes duhet të kthehen brenda katërmbëdhjetë ditëve nga dita në të cilën Klienti Konsumator ka komunikuar ushtrimin e të drejtës së tërheqjes, në thelb të paprekura, në paketimin e tyre origjinal, të plotësuar me aksesorë dhe çdo manual. pa asnjë mungesë. Duhet të theksohet se nëse produkti është mbledhur në një pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso, produkti duhet të kthehet direkt në të njëjtën pikë shitjeje të dyqanit Prato Erboso. Prandaj, në këtë rast, ju lutemi shkoni në dyqanin tonë në fjalë dhe kontaktoni stafin, i cili do të jetë në dispozicionin tuaj. Në mënyrë të ngjashme, nëse Produkti është mbledhur në një pikë shitjeje të lidhur me dyqanin Prato Erboso, produkti duhet të kthehet direkt në të njëjtën pikë shitjeje të lidhur me dyqanin Prato Erboso. Nëse, nga ana tjetër, Produkti është blerë në Sajt, Produkti duhet të dorëzohet në adresën e mëposhtme: Prato Erboso Srl, via Ponticello, 24 71045 Ortanova (FG) 7. Kostot e vetme që paguhen nga Klienti Konsumator për ushtrimin e drejta e tërheqjes janë kostot direkte të kthimit të mallit, siç kërkohet nga neni 57, paragrafi 1, i Kodit të Konsumatorit. 8. Pasi të jetë marrë kërkesa për tërheqje, Prato Erboso Srl do të rimbursojë të gjithë shumën e paguar nga Klienti Konsumator brenda katërmbëdhjetë ditëve nga data në të cilën Klienti Konsumator ka ushtruar të drejtën e tërheqjes, duke kredituar llogarinë rrjedhëse të përdorur. koha e blerjes, ose përdorimi i të dhënave bankare të dhëna nga Klienti Konsumator me njoftimin e tërheqjes dhe në çdo rast duke përdorur të njëjtën mënyrë pagese të përdorur nga Klienti Konsumator në momentin e blerjes. Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mbajë rimbursimin derisa të ketë marrë Produktet që i nënshtrohen të drejtës së tërheqjes, ose derisa Klienti Konsumator të ketë demonstruar se i ka kthyer mallrat, në varësi të situatës së parë. 9. Nëse, nga ana tjetër, nuk respektohen mënyrat, kushtet dhe afatet e ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, siç përcaktohet në këtë nen, Klienti Konsumator nuk do të ketë të drejtën e rimbursimit të shumave të paguara tashmë. Në këtë rast, Klienti Konsumator do të jetë në gjendje të marrë mbrapsht, me shpenzimet e tij, Produktin në gjendjen në të cilën i është kthyer Prato Erboso Srl. Në të kundërt, Prato Erboso Srl (ose Pika e Shitjes së Përbashkët, sipas rastit mund të jetë) mund të mbajë Produktet e kthyera, përveç të gjitha shumave të paguara tashmë nga Klienti Konsumator për blerjen përkatëse. Shpenzimet e transportit dhe transportit i ngarkohen klientit. Përjashtimi i të drejtës së tërheqjes E drejta e tërheqjes është e përjashtuar dhe, për rrjedhojë, paragrafët e mësipërm nuk zbatohen në lidhje me kontratat e lidhura me klientët profesionistë.

NENI 10 - SIGURIA

Klienti i regjistruar është përgjegjës për ruajtjen dhe përdorimin e duhur të të gjitha postave elektronike, emrave të përdoruesve, pseudonimeve dhe fjalëkalimeve të përdorura për t'u lidhur me sitin dhe duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që ato të përdoren siç duhet dhe që emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet të ruhen. sekret dhe nuk i zbulohet asnjë personi të paautorizuar. Klienti i regjistruar është përgjegjës për çdo aktivitet që kryhet nëpërmjet llogarisë së tij dhe është përgjegjës për dëmet që vijnë nga përdorimi i pahijshëm i të dhënave të tij të aksesit nga palët e treta. Klienti i regjistruar duhet të informojë menjëherë Prato Erboso Srl nëse ka arsye për të besuar se një emër përdoruesi (ose e-mail) ose një fjalëkalim janë ose ka të ngjarë të jenë njohur nga dikush që nuk është i autorizuar për t'i përdorur ato ose ka të ngjarë të jetë i njohur. përdoret në mënyrë të paautorizuar. Nëse një klient i regjistruar harron ose humbet emrin e përdoruesit, ai duhet të kontaktojë Prato Erboso Srl dhe të kryejë kontrollet e sigurisë të ofruara nga Prato Erboso Srl Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të pezullojë emrin e përdoruesit (ose postën elektronike), pseudonimin dhe fjalëkalimin për '' Qasja në Faqe, nëse beson se ka - ose ka të ngjarë që ka - një problem sigurie ose përdorim të paautorizuar të të njëjtit. Klienti i regjistruar është përgjegjës për vërtetësinë e informacionit dhe të dhënave personale të dhëna në momentin e regjistrimit. Klienti i regjistruar duhet të informojë menjëherë Prato Erboso Srl për çdo ndryshim në informacionin dhe të dhënat personale të ofruara gjatë regjistrimit ose, nëse është e mundur, t'i përditësojë ato drejtpërdrejt, në mënyrë që këto informacione dhe të dhëna personale të jenë vazhdimisht aktuale, të sakta, të plota dhe të vërteta. Në rast se janë dhënë informacione të rreme, të pasakta ose të paplota ose të dhëna personale, ose në rast se Prato Erboso Srl ka dyshime të bazuara, Prato Erboso Srl do të ketë të drejtë të parandalojë Klientin e Regjistruar nga përdorimi i Faqes.

NENI 11 - PËRDORIMI I SIT

Faqja, Produktet, Shërbimet dhe funksionet e vëna në dispozicion ose të blera nëpërmjet Faqes ofrohen ekskluzivisht për përdorim personal të Klientit. Klienti nuk mund të rishes ose të përpiqet të rishes Produktet, Shërbimet, Përmbajtjet ose funksionet e vëna në dispozicion ose të blera nëpërmjet Faqes për ndonjë palë të tretë, as të përdorë faqen për të kryer aktivitete biznesi ose në çdo rast për qëllime profesionale ose komerciale, duke përfshirë reklamimi, promovimi, vendosja ose çdo formë tjetër e marketingut të Produkteve, Shërbimeve ose Përmbajtjes të vënë në dispozicion përmes Faqes, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Prato Erboso Srl. Klienti nuk duhet të kopjojë, modifikojë, transmetojë dhe shpërndajë jashtë, të shfaqë publikisht, të shkarkojë , printoni ose publikoni ndonjë pjesë të faqes ose përmbajtjes për qëllime komerciale. Faqja mund të përdoret vetëm për qëllimet personale të Klientit dhe në përputhje me këtë Marrëveshje. Përdoruesi nuk mund të modifikojë ose ndryshojë në asnjë mënyrë redaktimin, grafikën, paraqitjen ose "dukjen dhe ndjesinë" e çdo faqe interneti brenda sajtit, duke u kuptuar që këto do të përcaktohen nga Prato Erboso Srl ose nga llogaria e Prato Erboso Srl në gjykimin e saj të vetëm. Prato Erboso Srl do të ketë të drejtën të vendosë markën e vet, emrin tregtar, logon, ideogramin, ose shenja të tjera dalluese të Prato Erboso Srl ose të palëve të treta, si dhe të vendosë banderola reklamash, hiperlidhje ose forma të tjera reklamimi sipas gjykimit të saj. brenda çdo faqe interneti brenda sajtit. Klienti nuk duhet të shfrytëzojë ose përdorë Faqen, ose ndonjë përmbajtje, në mënyrë të tillë që të shkaktojë dëm për Prato Erboso Srl ose palë të treta. Në veçanti, Klienti është i detyruar të përmbahet nga përdorimi i faqes ose përmbajtjes për të kryer aktivitete në konkurrencë, ose në çdo rast në mënyrë të tillë që të shkaktojë dëme ose paragjykim ndaj interesave, përfshirë ato ekonomike, ose imazhit të Prato Erboso Srl, të klientëve të tjerë ose palëve të treta. Përdoruesi është vetëm përgjegjës për vlerësimin e çdo produkti ose shërbimi të pranishëm në sit. Prato Erboso Srl nuk mban asnjë përgjegjësi për asnjë të dhënë personale ose informacion ose përmbajtje tjetër që mund të dërgohet, shpërndahet, ngarkohet ose shkarkohet nga Klienti ose nga ndonjë palë e tretë nëpërmjet Në rast se Sajti i lejon Klientit të formulojë komente ose opinione në lidhje me Produktet, Shërbimet ose funksionet e vëna në dispozicion përmes sajtit, Klienti merr përsipër të sigurojë që komentet ose opinionet në fjalë i referohen në mënyrë specifike aktivitetit të operatorit ekonomik që komentohet dhe t'i referohet fakteve specifike dhe të detajuara. Pa paragjykuar sa më sipër, Prato Erboso Srl rezervon të drejtën të mos shpërndajë, heqë nga faqja ose modifikojë pa njoftim paraprak, çdo përmbajtje të vënë në dispozicion nga Klienti për të cilën ai ka marrë dijeni, si dhe çdo përmbajtje tjetër të publikuar nga palë të treta. që përbën ose mund të përbëjë shkelje të kësaj Marrëveshjeje, të ligjeve të detyrueshme ose të të drejtave të palëve të treta ose në rastet kur Prato Erboso Srl beson me mirëbesim se një informacion ose përmbajtje e tillë përbën shkelje të kësaj Marrëveshjeje ose të ligjit. Klienti duhet të dëmshpërblejë Prato Erboso Srl nga çdo pretendim ose veprim ligjor i nisur ose kërcënuar nga palët e treta si rezultat i faktit që faqja ose funksionet e tij përdoren nga klienti në kundërshtim me këtë nen, si dhe në kundërshtim me çdo tjetër dispozita e kësaj Marrëveshjeje.

NENI 12 - PRONËSIA INTELEKTUALE

Të drejtat e pronësisë intelektuale në lidhje me sitin, markën e dyqanit Prato Erboso ose përmbajtjen janë dhe mbeten pronë ekskluzive e Prato Erboso Srl ose licensuesve të saj. Është shprehimisht e ndaluar për Klientin të kopjojë, modifikojë, krijojë vepra ose vepra që rrjedhin ose bazohen në sajtin, përmbajtjen, markën tregtare ose softuerin. Ndalohet shprehimisht që Klienti të shkarkojë, kopjojë, riprodhojë, kopjojë ose të përdorë ose të shpërndajë ndryshe markën Prato Erboso Shop ose ndonjë markë tregtare, emër tregtar, logo, ideogram ose shenjë tjetër dalluese në lidhje me Prato Erboso Srl ose produktet e saj.

NENI 13 - MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Informacioni i përgatitur në përputhje me nenin. 13 i Dekretit Legjislativ nr. 196 i datës 30 qershor 2003 (i ashtuquajturi Kod për mbrojtjen e të dhënave personale) duhet të konsiderohet pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje. Për informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të ofruara nga Klienti kur regjistroheni në sit ose, më pas, edhe kur hyni në zonën e rezervuar të sitit, ju lutemi referojuni seksionit të Politikës së Privatësisë që mund të konsultohet në sit në version i përditësuar vazhdimisht.

NENI 14 - MODIFIKIMET DHE PAVLEFSHMËRIA E PJESSHME

Prato Erboso Srl rezervon të drejtën për të bërë, në çdo kohë, sipas gjykimit të tij, çdo ndryshim, shtesë dhe/ose përditësim që i gjykon të nevojshme dhe/ose thjesht të përshtatshme për Faqen, përmbajtjen, programet dhe/ose materialet e tjera të përfshira në të. dhe/ose disponohet nëpërmjet vetë Faqes (duke përfshirë këto Kushte të Përgjithshme). Për hir të qartësisë, çdo modifikim dhe/ose përditësim i bërë si më sipër nuk do të ndikojë në kontratat e nënshkruara tashmë me klientët përpara se të bëhet një modifikim ose përditësim i tillë. Në rast se një dispozitë e kësaj Marrëveshjeje shpallet e pavlefshme, e pavlefshme ose joefektive, tërësisht ose pjesërisht, nga ndonjë gjykatë kompetente, autoritet mbikëqyrës ose autoritet administrativ, dispozitat e mbetura të kësaj Marrëveshjeje nuk do të preken.

NENI 15 - KOMUNIKIMI DHE ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Çdo komunikim në lidhje me këto Kushte të Përgjithshme ose, në përgjithësi, me çdo kontratë të nënshkruar me Prato Erboso Srl duhet të dërgohet me postë, faks ose e-mail në adresat e mëposhtme: e.Commerce Manager c / o Prato Erboso Srl nëpërmjet Ponticello, 24F 71045 - Ortanova FG (Itali) Për çdo ndihmë telefonike, ju lutemi kontaktoni në numrin 388 7364030 nga e hëna në të diel (përjashtuar festat) nga ora 9.00 deri në orën 20.00. Në rast të problemeve në lidhjen me Faqen gjatë procedurës së porosisë, çdo produkt i përzgjedhur tashmë nga Klienti do të mbetet i ruajtur në seksionin e duhur "karrocë" dhe klienti, pasi të rivendoset lidhja, do të jetë në gjendje të rihyjë. Faqen dhe plotësoni procedurën e porosisë.

NENI 16 - JURIDIKSIONI DHE GJYKATA KOMPETENTE

Kontrata rregullohet nga ligji italian. Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me vlefshmërinë, efektivitetin, interpretimin ose ekzekutimin e secilës Kontratë, si dhe, në përgjithësi, në lidhje me lundrimin në sit nga Klienti ose përdorimin e çdo funksioni të vënë në dispozicion të klientit nëpërmjet sajtit, do të jetë kompetente në via Court of Foggia është ekskluzive, me përjashtim të forumit të detyrueshëm të vendbanimit ose vendbanimit të zgjedhur të Klientit që vepron si Klient Konsumator, në përputhje me Kodin e Konsumatorit.